Skuteczność

Cel badań

CEL BADAŃ

Celem badań było oszacowanie skuteczności treningu siłowego i wydolnościowego opartego na Indywidualnych Programach Treningowych (Grupa I) oraz Programach Treningowych ORMAsystem (Grupa O) na tle treningu opartego na programach uniwersalnych (dobranych komputerowo – Grupa U) oraz treningu samodzielnego (z możliwością zastosowania programów publikowanych w literaturze – Grupa L). Skuteczność działania ORMAsystem została wykonana po badaniach nad Programami Indywidualnymi, ale z zachowaniem identycznej procedury badań dlatego wyniki zostały przedstawione łączenie.

Uwaga: Programy ORMAsystem oferowane były w latach 2017 – 2020 i stanowiły grupę programów prawidłowo metodycznie ułożonych pod dany cel treningu oraz indywidualizowanych pod zawodnika. Obecnie programy nie są oferowane.

MATERIAŁ BADAŃ

Materiał badań

Materiał badań stanowiła grupa 48 mężczyzn w wieku 23-45lat, o podobnym obciążeniu i zaawansowaniu treningowym w treningu siłowym oraz wydolnościowym. Grupa ta została podzielona (losowo – ale w sposób zapewniający identyczny poziom średniej siły grup mięśniowych oraz wydolność) na trzy podgrupy. Na potrzeby oceny skuteczności ORMAsystem utworzono grupę o podobnych cechach jak grupa badawcza główna. Grupa ORMAsystem liczyła 17 mężczyzn. Ogólnie do badań utworzono następujące grupy:

 

Grupa I (14 osób) – trenująca z Indywidualnym Programem Trenignowym w wersji Professional (program ułożony oddzielnie dla każdego badanego zgodnie z procedurą zamówienia ORMAsport).

Grupa U (19 osób) – trening z programem dobieranym przez system komputerowy (każdy uczestnik miał dobrany program na podstawie podstawowych informacji wejściowych). Wykorzystano najbardziej popularne systemy, w których można były ustalić cel treningu. Przyjęto za cel poprawę parametrów siłowych oraz wydolnościowych.

Grupa L (15 osób) – trening samodzielny (każdy ukierunkowany mógł wykonywać dowolny trening, ale z założeniem ukierunkowania na progresję siły i wydolności).

Grupa O (17 osób) – trening oparty o ORMAsystem, w którym każdy program był dobrany na podstawie procedury ORMAsystem oraz konsultowany zgodnie z założeniami i metodyką ORMAsystem. Wybór programu ukierunkowany był na poprawę parametrów siłowych i wydolnościowych grup mięśniowych.

Przebieg eksperymentu

PRZEBIEG EKSPERYMENTU

Eksperyment trwał 12 tygodni. Ilość treningów w tygodniu oraz czas trwania był identyczny dla wszystkich grup. Pomiary progresji siły grup mięśniowych (sumaryczna wartość średnia dla 6 testowanych mięśni) oraz pomiary wydolności (test marszowy i biegowy) wykonywane było co drugi tydzień (Pom1 – Pom6). W grupie trenującej z Indywidualnym Programem Treningowym ustalono 2 cykle ukierunkowane na rozwój potencjału siłowego oraz wydolności. Programy uniwersalne były dobierane z ukierunkowaniem na potencjał siłowy i wydolność. Założeniem dla treningu samodzielnego również było jak najszybsze osiągnięcie progresji siły oraz wydolności. Dla ORMAsystem wybrany był program ukierunkowanych w/w parametry z możliwością konsultacji i ewentualnych modyfikacji w ramach metodyki ORMAsystem.

WNIOSKI

Wnioski

Najwyższą skuteczność (wynik treningowy) został osiągnięty w grupie trenującej z Indywidualnym Programem Treningowym, który z racji na pełną indywidualizację umożliwił, dla każdego dobranie odpowiedniej ilości ćwiczeń, obciążeń oraz innych cech procesu treningowego – dzięki temu w porównaniu do ORMAsystem uzyskano progresję wyższą o 25% +/- 1%, w porównaniu do programu uniwersalnego był skuteczniejszy o 80% +/- 2%. Natomiast w porównaniu do grupy trenującej samodzielnie był skuteczniejszy o 114%. +/- 1,5%.

Skuteczność ORMAsystem również była bardzo wysoka, co uzyskane zostało dzięki prawidłowemu doborze ćwiczeń i obciążeń treningowych, dzięki konsultacjom w okresie treningu testowego oraz dzięki prawidłowej metodycznie pracy, którą gwarantuje ORMAsystem, dzięki temu osiągnięto progresję na poziomie +55% +/- 1,7% w porównaniu do programu komputerowego oraz +89% +/- 2% w porównaniu do treningu samodzielnego.

Należy zatem zaznaczyć, że najwyższa skuteczność Programów Indywidualnych ORMAsport, a także wysoka skuteczność programów ORMAsystem potwierdzają najważniejszą obserwację, a mianowicie, że skuteczność treningu jest ściśle zależna od właściwego zaplanowania bodźców i rośnie wraz ze zwiększeniem indywidualności, czyli możliwości dopasowania treningu do osoby. Dzieję się tak dlatego, że w procesie treningowym najważniejszym elementem jest właściwe stymulowanie organizmu, czyli właściwe kreowanie bodźca treningowego. W przypadku treningu z programem uniwersalnym, czy treningu samodzielnym mieliśmy również widoczny efekt, ale ten był zależny od stopnia powtarzalności bodźca, właściwego zastosowania oraz dopasowania ćwiczeń do osoby trenującej. Z tego względu programy uniwersalne miały wyższą skuteczność niż trening samodzielny.

Dlatego, aby uzyskać najwyższą skuteczność niezbędny jest trening z kompleksowo zaplanowanym działaniem, które umożliwi właściwą stymulację organizmu, a dzięki temu możliwą najwyższą skuteczność treningu.