Regulamin

obowiązuje od 01.01.2019

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Firma ORMA (ORMAsport, Tenis Performance Academy)- Firma Orma Jacek Świat ul. Czarnieckiego 11, 43-188 Orzesze NIP 954-230-05-88; tel 32 445 02 35; fax 32 445 02 60; www.orma.pl lub www.ormasport.pl; info.programy@orma.pl.
  • Program treningowy, program sportowy, program aktywności fizycznej – zestaw treningów oraz procedur treningowych indywidualnie napisanych dla każdego klienta przez dr Jacka Świata.

1. FIRMA ORMA

1.1. Oświadcza, że każdy program jest tworzony indywidualnie oraz, że wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu dołożą wszelkich starań, aby program był indywidualnie dopasowany do klienta (zawodnika)

1.2. Firma Orma wraz ze wszystkimi osobami biorącymi udział przy tworzeniu programów sportowych oświadczają, że dane przekazane w procesie diagnostycznym (ankieta, wyniki badań, dodatkowe informacje) są w myśl prawa i przepisów RODO są danymi poufnymi i chronionymi prawem i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko do stworzenia programu treningowego.  Dostęp do danych ma tylko administrator danych firmy ORMA oraz dr Jacek Świat. Dane chronione są odpowiednim systemem zabezpieczeń.

1.3. Oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszczerbki na zdrowiu powstałe na skutek błędnego wykonywania ćwiczeń (przyczyną tego jest brak możliwości pełnej kontroli przy ćwiczeniach. Jest to w gestii instruktorów na danych obiektach sportowych).

1.4. Oświadcza, że bierze odpowiedzialność za metodyczną zgodność programów treningowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie zgodności metodycznej programu treningowego w stosunku do informacji zawartych w ankiecie lub przekazanych drogą mailową podczas zamawiania. Nie ujawnienie jakichkolwiek informacji mających wpływ na charakter programu treningowego zwalnia twórcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za stworzony program treningowy.

1.5. Oświadcza, że zamówienia programu można dokonać tylko na spotkaniu diagnostycznym z dr Jackiem Światem, na którym zostanie przeprowadzona procedura zamówienia. Na spotkaniu może być również obecny trener współpracujący z firmą.

1.6. Aby dokonać zamówienia należy skontaktować się z dr Jackiem Światem, w celu ustalenia terminu i szczegółów spotkania.

1.7. Oświadcza, że wersja professional i standard określa zawartość programu oraz współpracę trenerską. Szczegóły dotyczące zawartości programu i współpracy trenerskiej dla wersji Proffessional i Standard opisane są w dziale: Tenis PerfORMAnce Academy

1.8.  Oświadcza, że klient ma możliwość zakupu programu z płatnością całej kwoty przelewem (wykonanym bezpośrednio na konto firmy) lub płatności w systemie ratalnym obejmującym raty miesięczne lub dwie równe raty. Cena programu zależna jest od wersji i czasu trwania współpracy (trwania programu) oraz sposobu płatności (cała kwota lub system ratalny). Termin płatności opisany jest w punkcie 1.11

1.9. Oświadcza, że cena programu z płatnością całej kwoty wynosi:

WERSJA PROFESSIONAL

  • 12000zł brutto dla programu na 12 miesięcy. W cenę wliczone są koszty badań diagnostycznych w ośrodku Diegnostix (tylko 1 badanie). Ponadto do kwoty tej mogą być doliczone opłaty za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.
  • 7500zł brutto dla programu na 6 miesięcy. W cenę wliczone są koszty badań diagnostycznych w ośrodku Diegnostix (tylko 1 badanie). Ponadto do kwoty tej mogą być doliczone opłaty, za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.

WERSJA STANDARD

  • 7500zł brutto dla programu na 12 miesięcy.
  • 5000zł brutto dla programu na 6 miesięcy.

1.10. Oświadcza, że cena programu w systemie ratalnym wynosi:

WERSJA PROFESSIONAL

  • 14000zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 2000zł + 12x 1000zł) lub 12000zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 6000zł + 1x6000zł). W cenę wliczone są koszty badań diagnostycznych w ośrodku Diegnostix (tylko 1 badanie).Ponadto to kwoty tej mogą być doliczone opłaty, za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.
  • 9200zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 2000zł + 6x 1200zł) lub 7500zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 3750zł + 1x3750zł). W cenę wliczone są koszty badań diagnostycznych w ośrodku Diegnostix (tylko 1 badanie).Ponadto to kwoty tej mogą być doliczone opłaty, za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.

WERSJA STANDARD

  • 9200zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 2000zł + 12x600zł) lub 7500zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 3750zł + 1x3750zł)
  • 7500zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 1500zł + 6x1000zł) lub 5000zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 2500zł + 1x2500zł).

1.10.1. Oświadcza, że aby dokonać zakupu na raty klient zobowiązany jest do poinformowania dr Jacka Świata o systemie ratalnym przed spotkaniem diagnostycznym. Na spotkaniu diagnostycznym wymagane jest wypełnienie „Oświadczenia o zakupie na raty”

1.10.2. Oświadcza, że klient może dokonać szybszej wpłaty pozostałych rat, ale obowiązuje go cena za program jak przy zakupie na raty.

1.10.3. Oświadcza, że w przypadku zwłoki dłuższej niż 14dni od terminu płatności raty ma prawo do zerwania współpracy z klientem, co skutkuje zaprzestaniem konsultacji oraz windykacją pozostałej całej kwoty za program. O zerwaniu współpracy klient zostanie powiadomiony listownie wraz z wezwaniem do uiszczenia pozostałej całej kwoty za program w wyznaczonym terminie.

1.11. Oświadcza, że płatności za program należy dokonać:

• dla płatności całej kwoty – na spotkaniu diagnostycznym gotówką lub przelewem w ciągu 7 dni od terminu spotkania diagnostycznego.
• dla systemu ratalnego – opłata wstępna płatna na spotkaniu diagnostycznym, a termin płatności (harmonogram) kolejnych rat zostanie przekazany wraz z gotowym programem.

1.11.1 Oświadcza, że w przypadku rezygnacji z realizacji programu obciąży klienta kosztami spotkania diagnostycznego, które wynoszą dla każdej wersji programu 1500zł + koszty opłat za dodatkowe badania.

1.12 Oświadcza, że czas tworzenia programu treningowego wynosi do 28 dni roboczych liczonych od dania otrzymania płatności za program (całej kwoty, lub opłaty wstępnej zgodnie z opcją ratalną).

1.13. Zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania programu sportowego bez wyjaśniania przyczyny. W przypadku odmówienia wykonania programu wszystkie dane otrzymane od klienta zostaną niezwłocznie bezpiecznie zniszczone. Natomiast w przypadku, w którym klient dokonał płatności za program (całej kwoty lub opłaty wstępnej dla systemu ratalnego), a firma ORMA odmówiła wykonania programu, to kwota, jaką uiścił klient za program zostanie zwrócona klientowi przelewem na wskazane konto w terminie do 10 dni od dnia odmówienia wykonania programu przez firmę ORMA oraz nie dłuższym niż 28 dni od otrzymania płatności za program. Data otrzymania płatności rozumiana jest, jako data wpływu środków na konto firmowe.

1.14. Oświadcza, że program treningowy napisany jest w zależności od wybranej opcji przez klienta na 6 miesięcy lub 12 miesięcy oraz, że wraz z programem klient otrzymuje możliwość bezpłatnych konsultacji z zakresu aktywności fizycznej i procedur treningowych. Konsultacji klient może dokonać zgodnie z wybraną wersją programu. Konsultacje są aktualnie tylko w okresie, na który napisany został program. Ponadto dla wersji Professional klient otrzyma numer komórkowy do trenera w celu konsultacji telefonicznych. Numer aktywny w godzinach ok 10-18stej.

1.15. Oświadcza, że udzieli odpowiedzi na pytania klienta w ramach konsultacji z wykorzystaniem drogi mailowej, na adres mailowy podany przez Klienta przy zamówieniu w ciągu do 7 dni od daty otrzymania pytania. Również jeśli konsultacje będą wymagały modyfikacji planu lub treningów, to takie modyfikacje zostaną wysłane w formie pliku PDF na wskazany adres mailowy.

1.16. Dla wersji Professional wraz z programem klient otrzyma również numer do konsultacji telefonicznych. Konsultacje telefoniczne przebiegu procesu treningowego z dr Jackiem Światem przewidziane są tylko do wersji Professional.

1.17. Oświadcza, że każdy program jest indywidualnie tworzony dla każdego klienta. Nieautoryzowane rozpowszechnianie innym osobom całości lub jakiejkolwiek części indywidualnego programu jest zabronione pod rygorem kary umownej w wysokości 30000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

1.18. Zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, ale obowiązujący pomiędzy klientem i firmą ORMA regulamin jest ten jaki był w momencie złożenia zamówienia przez klienta

2. KLIENT

2.1. Oświadcza, że zgadza się z niniejszym regulaminem oraz będzie przestrzegał postanowień niniejszego regulaminu.

2.2. Oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do aktywności fizycznej.

2.3. Oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do treningów oraz, że będzie takie badania wykonywał regularnie, co 6-12 miesięcy. W przypadku nie posiadania badań klient oświadcza, że trenuje na własną odpowiedzialność.

2.4. Oświadcza, że dane przekazane na spotkaniu diagnostycznym są zgodne ze stanem faktycznym

2.5. Oświadcza, że zobowiązuje się do dokonania zapłaty za program w formie wybranej przez siebie podczas składania zamówienia oraz kwocie wynikającej z zamówionej wersji programu oraz czasu trwania – punkt. 1.9. A w przypadku wybrania systemu ratalnego zobowiązuje się do dokonania wpłaty „opłaty wstępnej” oraz terminowej płatności rat w zależności od wybranej wersji programu, czasu trwania i opcji ratalnej – punkt 1.10

2.5.1.  Oświadcza, że w przypadku rezygnacji z programu treningowego w trakcie lub po spotkaniu diagnostycznym pokryje koszty tego spotkania opisane w punkcie 1.11.1. W przypadku rezygnacji po dokonaniu płatności Klient wyraża zgodę na potrącenie kosztów spotkania diagnostycznego od kwoty wpłaconej za program.

2.5.2. Oświadcza, że w przypadku zerwania współpracy przez firmę Orma na skutek nieterminowego płacenia rat (opóźnienie dłuższe niż 14dni) dobrowolnie wpłaci całą pozostałą kwotę za program w wyznaczonym przez firmę Orma terminie pod rygorem poddania się windykacji poprzez zewnętrzne firmy windykacyjne działające w imieniu firmy Orma

2.6. Oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał żadnych informacji zawartych w programie pod groźbą kary umownej, o której mowa w punkcie 1.17

2.7. Oświadcza, że wszelkie niejasności dotyczące programu będzie konsultował z firmą ORMA oraz oświadcza, że powiadomi firmę o dokonanych zmianach w programie.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego regulaminu.

3.2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez klienta skutkuje wstrzymaniem bezpłatnych konsultacji oraz zwolnieniem Firmy ORMA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za program.

3.3. Udzielenie niezgodnych z prawdą odpowiedzi w ankiecie zwalnia firmę ORMA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za program

3.4. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.5 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.