Regulamin

obowiązuje od 01.01.2019

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Firma ORMA (ORMAsport)- Firma Orma Jacek Świat ul. Czarnieckiego 11, 43-188 Orzesze NIP 954-230-05-88; tel 32 445 02 35; fax 32 445 02 60; www.orma.pl lub www.ormasport.pl; info.programy@orma.pl.
  • Program treningowy, program sportowy, program aktywności fizycznej – zestaw treningów oraz procedur treningowych indywidualnie napisanych dla każdego klienta przez dr Jacka Świata.

1. FIRMA ORMA

1.1. Oświadcza, że każdy program jest tworzony indywidualnie przez dr Jacka Świata, który dołoży wszelkich starań, aby program był indywidualnie dopasowany do klienta.

1.2. Firma Orma, że dane zawarte w ankiecie są w myśl prawa są danymi poufnymi i chronionymi prawem i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko do stworzenia indywidualnego programu treningowego.

1.3. Oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszczerbki na zdrowiu powstałe na skutek błędnego wykonywania ćwiczeń (przyczyną tego jest brak możliwości pełnej kontroli przy ćwiczeniach. Jest to w gestii instruktorów na danych obiektach sportowych).

1.4. Oświadcza, że bierze odpowiedzialność za metodyczną zgodność programów treningowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie zgodności metodycznej programu treningowego w stosunku do informacji zawartych w ankiecie lub przekazanych drogą mailową podczas zamawiania. Nie ujawnienie jakichkolwiek informacji mających wpływ na charakter programu treningowego zwalnia twórcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za stworzony program treningowy.

1.5. Oświadcza, że zamówienia programu można dokonać kontaktując się z dr Jackiem Światem, który dokładnie opiszę procedurę zamawiania. Procedura ta zazwyczaj składa się z wypełniania obszernej ankiety oraz przesłaniu dodatkowych informacji o stanie zdrowia takich jak: wyznaczone badania lekarskie, wyniki ustalonych testów lub inne każdorazowo ustalane przez dr Jacka Świata i wysłane mailowo. Dla wersji Professional możliwe jest złożenie zamówienia na spotkaniu bezpośrednim z dr Jackiem Światem, na którym zostanie przeprowadzona procedura zamówienia – cześć ankietowa.

1.6. Oświadcza, że wersja Professional i Standard określa zawartość programu oraz współpracę trenerską z dr Jackiem Światem. Szczegóły dotyczące zawartości programu i współpracy trenerskiej dla wersji Professional i Standard opisane są na podstronie „Co otrzymasz”: link: http://www.orma.pl/co-otrzymasz/

1.7.1 Oświadcza, że klient ma możliwość zakupu programu z płatnością całej kwoty przelewem na konto firmowe: Inteligo 50 1020 5558 1111 1219 3960 0026 (numer konta i dane banku podane na podstronie „Kontakt”). Ponadto klient ma możliwość płatności w systemie ratalnym obejmującym raty miesięczne lub dwie równe raty. Cena programu zależna jest od wersji i czasu trwania współpracy (trwania programu) oraz sposobu płatności (cała kwota lub system ratalny).

1.7.2 Oświadcza, że płatność za program należy wykonać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, czyli od wysłania wypełnionej ankiety (ankietę klient otrzyma na wskazany adres mailowy po kontakcie z dr Jackiem Światem).  W przypadku zamówienia na bezpośrednim spotkaniu płatność za program należy wykonać do 7 dni od daty spotkania lub na spotkaniu bezpośrednim. Po otrzymaniu płatności klient zostanie poinformowany droga mailową o rozpoczęciu realizacji zamówionego programu. W przypadku braku płatności za program zamówienie zostanie anulowane, a ewentualne otrzymane dane Klienta bezpiecznie skasowane.

1.8. Oświadcza, że cena programu z płatnością całej kwoty wynosi (ceny zawierają koszty przesyłki):

WERSJA PROFESSIONAL

  • 8000zł brutto dla programu na 12 miesięcy. Ponadto to kwoty tej mogą być doliczone opłaty za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.
  • 5000zł brutto dla programu na 6 miesięcy. Ponadto to kwoty tej mogą być doliczone opłaty, za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.

WERSJA STANDARD

  • 5000zł brutto dla programu na 12 miesięcy.
  • 3000zł brutto dla programu na 6 miesięcy.

1.9. Oświadcza, że cena programu w systemie ratalnym wynosi (ceny zawierają koszty przesyłki):

WERSJA PROFESSIONAL

  • 9000zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 1500zł + 12x 625zł) lub 8000zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 4000zł + 1x4000zł). Ponadto to kwoty tej mogą być doliczone opłaty, za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.
  • 5600zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 1400zł + 6x 700zł) lub 5000zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 2500zł + 1x2500zł). Ponadto to kwoty tej mogą być doliczone opłaty, za opcje dodatkowe ustalone indywidualnie, zgodnie z cennikiem opcji dodatkowych.

WERSJA STANDARD

  • 5600zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 1400zł + 12x350zł) lub 5000zł brutto dla programu na 12 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 2500zł + 1x2500zł).
  • 3400zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją rat miesięcznych (opłata wstępna 1300zł + 6x350zł) lub 3000zł brutto dla programu na 6 miesięcy z opcją dwóch równych rat (opłata wstępna 1500zł + 1x1500zł).

1.9.1. Oświadcza, że aby dokonać zakupu na raty klient zobowiązany jest do poinformowania o tym podczas zamówienia. Ponadto ściągnięcia, wypełnienia oraz przesłania na adres firmowy „Oświadczenia o zakupie na raty” oraz dokonania wpłaty wstępnej nie później niż do 7dni roboczych od złożenia zamówienia (wypełniania otrzymanej ankiety od dr Jacka Świata). Klient ma możliwość wyboru opcji systemu ratalnego opisanego na podstronie „Cennik”, na której znajduje się też „Oświadczenie o zakupie ratalnym” w wersji PDF.

1.9.2. Oświadcza, że powiadomi klienta o rozpoczęciu realizacji zamówienia oraz potwierdzi tym otrzymanie wpłaty wstępnej oraz oświadczenia i zakupie na raty. Powiadomienie będzie w formie wiadomości mailowej na adres wskazany w zamówieniu.

1.9.3. Oświadcza, że klient może dokonać szybszej wpłaty pozostałych rat, ale obowiązuje go cena za program jak przy zakupie na raty.

1.9.4. Oświadcza, że w przypadku zwłoki dłuższej niż 14dni od terminu płatności raty ma prawo do zerwania współpracy z klientem, co skutkuje zaprzestaniem konsultacji oraz windykacją pozostałej całej kwoty za program. O zerwaniu współpracy klient zostanie powiadomiony listownie wraz z wezwaniem do uiszczenia pozostałej całej kwoty za program w wyznaczonym terminie.

1.10.1 Oświadcza, że czas tworzenia indywidualnego programu treningowego przez dr Jacka Świata wynosi do 28 dni roboczych. Za datę złożenia zamówienia rozumie się datę otrzymania środków na konto firmowe. W przypadku płatności ratalnej za czas złożenia zamówienia uznaje się datę otrzymania opłaty wstępnej za program na konto firmowe oraz prawidłowo wypełnionego i przesłanego „Oświadczenia o zakupie ratalnym”.

1.10.2 Zastrzega prawo do przedłużenia czasu wykonania programu treningowego w sytuacji, w której niezbędne dodatkowe dane do zamówienia zostaną przesłanie po 7 dniach od dokonania płatności za program, a w przypadku płatności ratalnej po 7 dniach od prawidłowo złożonego zamówienia

(dokonanie opłaty wstępnej oraz wysłanie „Oświadczenia o zakupie ratalnym”). Czas przedłużenia wykonania programu będzie maksymalnie równy opóźnieniom w przesłaniu dodatkowych danych. Za opóźnienie liczy się ilość kolejnych dni roboczych wypadających po 7 dniach od dokonania płatności za program lub w przypadku ratalnym od prawidłowo złożonego zamówienia (opłata wstępna + przesłanie oświadczenia). Ewentualne dodatkowe dane do dostarczenia do zamówienia Klient otrzyma w formie mailowej niezwłocznie po kontakcie z dr Jackiem Światem i omówieniu procesu diagnostycznego do programu treningowego.

1.11. Zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania indywidualnego programu treningowego bez wyjaśniania przyczyny. W przypadku odmówienia wykonania programu wszystkie dane otrzymane od klienta zostaną niezwłocznie bezpiecznie zniszczone. Natomiast w przypadku, w którym klient zamówił program z płatnością przelewem oraz dokonał płatności, a firma ORMA odmówiła wykonania programu, to kwota, jaką uiścił klient za program zostanie zwrócona klientowi przelewem na wskazane konto w terminie do 10 dni od dnia odmówienia wykonania programu przez firmę ORMA oraz nie dłuższym niż 28 dni od otrzymania płatności za program. Data otrzymania płatności rozumiana jest jako data wpływu środków na konto firmowe.

1.12. Oświadcza, że program treningowy napisany jest w zależności od wybranej opcji przez klienta na 6 miesięcy lub 12 miesięcy oraz, że wraz z programem klient otrzymuje możliwość bezpłatnych konsultacji z zakresu aktywności fizycznej i procedur treningowych. Konsultacji klient może dokonać zgodnie z wybraną wersją programu – mailowe dla wersji Standard oraz mailowo i telefonicznie dla wersji Professional. Konsultacje są aktualnie tylko w okresie, na który napisany został program. Ponadto dla wersji Professional klient otrzyma numer komórkowy do trenera w celu konsultacji telefonicznych. Numer aktywny w godzinach ok 10-18stej.

1.13. Oświadcza, że udzieli odpowiedzi na pytania klienta w ramach konsultacji niezwłocznie ale maksymalnie do 7 dni od daty otrzymania pytania. Ponadto jeśli wymagane będą modyfikacje programu

lub treningów, to zostaną one wykonane w formie PDF i wysłane drogą mailową dla obu wersji programu. Każdorazowo konsultacje wykonywane są przez dr Jacka Świata.

1.14. Oświadcza, że każdy program jest indywidualnie tworzony dla każdego klienta przed dr Jacka Świata. Rozpowszechnianie innym osobom całości lub jakiejkolwiek części indywidualnego programu jest zabronione pod rygorem kary umownej w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

1.15. Zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, ale obowiązujący pomiędzy klientem i firmą ORMA regulamin jest ten, jaki był w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

2. KLIENT

2.1. Oświadcza, że zgadza się z niniejszym regulaminem oraz będzie przestrzegał postanowień niniejszego regulaminu.

2.2. Oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do aktywności fizycznej.

2.3. Oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do treningów oraz, że będzie takie badania wykonywał regularnie, co 6-12 miesięcy. W przypadku nie posiadania badań klient oświadcza, że trenuje na własną odpowiedzialność.

2.4. Oświadcza, że dane zawarte w ankiecie lub przekazane mailowo / telefonicznie są zgodne ze stanem faktycznym.

2.5. Oświadcza, że zobowiązuje się do dokonania zapłaty za program w formie wybranej przez siebie podczas składania zamówienia oraz kwocie wynikającej z zamówionej wersji programu oraz czasu trwania – punkt. 1.8. A w przypadku wybrania systemu ratalnego zobowiązuje się do dokonania wpłaty „opłaty wstępnej” oraz terminowej płatności rat w zależności od wybranej wersji programu, czasu trwania i opcji ratalnej – punkt 1.9.

2.5.1. Oświadcza, że w przypadku zerwania współpracy przez firmę Orma na skutek nieterminowego płacenia rat (opóźnienie dłuższe niż 14dni) dobrowolnie wpłaci całą pozostałą kwotę za program w wyznaczonym przez firmę Orma terminie pod rygorem poddania się windykacji poprzez zewnętrzne firmy windykacyjne działające w imieniu firmy Orma.

2.6. Oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał żadnych informacji zawartych w programie pod groźbą kary umownej, o której mowa w punkcie 1.14.

2.7. Oświadcza, że wszelkie niejasności dotyczące programu będzie konsultował z firmą ORMA oraz oświadcza, że powiadomi firmę o dokonanych zmianach w programie.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego regulaminu.

3.2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez klienta skutkuje wstrzymaniem bezpłatnych konsultacji, zawieszeniem funkcjonowania konta do konsultacji oraz zwolnieniem Firmy ORMA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za program.

3.3. Udzielenie niezgodnych z prawdą odpowiedzi w ankiecie lub przekazanych drogą mailową/telefoniczną zwalnia firmę ORMA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za program.

3.4. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.5 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.